ОП Ид.No
941
Обект на поръчката
09.10.2017 12:37:27
Услуга
Предмет на поръчката
09.10.2017 12:37:27
"Определяне на изпълнител за поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България”.
Ред за провеждане
09.10.2017 12:37:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.10.2017 12:37:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.10.2017 12:37:27
107 от 05.10.2017
808448/05.10.2017
Обявление/Публична покана
09.10.2017 12:37:27
от 05.10.2017
808453/05.10.2017
09.10.2017 12:37:27
0.36 MB
Документация
09.10.2017 12:37:27
 
Номер на преписка в АОП
09.10.2017 12:37:27
00044-2017-0075
Срок за получаване на офертите
09.10.2017 12:37:27
16.11.2017 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2017 17:10:03
53-00-9894/04.12.2017
На 07.12.2017 г., от 10.00 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна Инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2017 12:37:27
 
18.01.2018 12:17:04
0.18 MB
18.01.2018 12:17:04
0.2 MB
18.01.2018 12:17:04
0.18 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.01.2018 12:17:04
4 от 18.01.2018
 
Договор No.Д-41/18.05.2018
Обособена позиция
23.05.2018 10:42:53
1
Предмет на договора
23.05.2018 10:42:53
"Определяне на изпълнител за поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България”.
Договор тип
23.05.2018 10:42:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.05.2018 10:42:53
Д-41 от 18.05.2018
847926/21.05.2018
23.05.2018 10:42:53
18.11 MB
23.05.2018 10:42:53
1.14 MB
23.05.2018 10:42:53
3.41 MB
Стойност на договора
23.05.2018 10:42:53
BGN, 200 000.00, 20.00, 240 000.00
Срок за изпълнение
23.05.2018 10:42:53
 
36 месеца
Изпълнител
23.05.2018 10:42:53
130545438, Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД