ОП Ид.No
943
Обект на поръчката
09.10.2017 11:48:07
Строителство
Предмет на поръчката
09.10.2017 11:48:07
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ – ремонт на покрив на Административната сграда на РПС Попово, находяща се на територията на ОПУ Търговище"
Ред за провеждане
09.10.2017 11:48:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.10.2017 11:48:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.10.2017 11:48:07
РД-1170 от 06.10.2017
09.10.2017 14:12:21
2.21 MB
Обявление/Публична покана
09.10.2017 11:48:07
24-00-140 от 06.10.2017
09.10.2017 11:48:07
5.04 MB
Документация
09.10.2017 11:48:07
 
09.10.2017 11:54:43
0.29 MB
Номер на преписка в АОП
09.10.2017 11:48:07
00044-2017-0076
Срок за получаване на офертите
09.10.2017 11:48:07
14.11.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2017 11:48:07
Протокол №1 от 17.11.2017
17.11.2017 10:38:18
2.44 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.11.2017 14:22:04
Протокол №2 от 28.11.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.11.2017 14:28:46
Съобщение от 28.11.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.12.2017 15:43:02
Протокол №3 от 06.12.2017
06.12.2017 15:43:02
1.66 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.12.2017 13:01:58
Протокол №4 от 19.12.2017
21.12.2017 13:01:58
1.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.12.2017 13:01:58
Доклад от 21.12.2017
21.12.2017 13:06:19
5.72 MB
Решение за класиране
21.12.2017 13:01:58
Решение №РД-11-91 от 21.12.2017
21.12.2017 13:06:19
0.83 MB
 
Договор No.РД-37-1/15.03.2018
Обособена позиция
16.03.2018 16:11:45
1
Предмет на договора
16.03.2018 16:11:45
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ – ремонт на покрив на Административната сграда на РПС Попово, находяща се на територията на ОПУ Търговище"
Договор тип
16.03.2018 16:11:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.03.2018 16:11:45
РД-37-1 от 15.03.2018
Стойност на договора
16.03.2018 16:11:45
BGN, 10 403.78, 20.00, 12 484.54
Срок за изпълнение
16.03.2018 16:11:45
23.04.2018
Изпълнител
16.03.2018 16:11:45
ХИДРОСТРОЙ-БГ-63 ЕООД
Състояние на договора
16.03.2018 16:11:45
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
16.03.2018 16:16:53
24-00-25 от 15.03.2018
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.12.2018 15:56:06
24-00-62 от 25.04.2018