ОП Ид.No
949
Обект на поръчката
27.10.2017 11:03:04
Доставка
Предмет на поръчката
27.10.2017 11:03:04
„Доставка на персонални компютри за нуждите на АПИ и ОПУ“
Източник на финансиране
27.10.2017 11:03:04
 
АПИ
Ред за провеждане
27.10.2017 11:03:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.10.2017 11:03:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.10.2017 11:03:04
119 от 25.10.2017
811563/25.10.2017 г.
27.10.2017 11:03:04
0.15 MB
Обявление/Публична покана
27.10.2017 11:03:04
от 25.10.2017
811557/25.10.2017 г.
27.10.2017 11:03:04
0.18 MB
Документация
27.10.2017 11:03:04
 
Номер на преписка в АОП
27.10.2017 11:03:04
00044-2017-0090
Срок за получаване на офертите
27.10.2017 11:03:04
11.12.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.12.2017 15:53:28
 
18.12.2017 15:53:28
0.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.02.2018 14:00:52
53-00-955 от 01.02.2018
Отваряне на цени на 06.02.2018 г. от 11:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.10.2017 11:03:04
 
14.02.2018 14:52:49
6.72 MB
14.02.2018 14:52:49
4.88 MB
14.02.2018 14:52:49
17.21 MB
Решение за класиране
14.02.2018 14:52:49
РД-11-97 от 14.02.2018
14.02.2018 14:52:49
1.68 MB
 
Договор No.Д-30/23.04.2018
Обособена позиция
26.04.2018 10:23:47
1
Предмет на договора
26.04.2018 10:23:47
„Доставка на персонални компютри за нуждите на АПИ и ОПУ“
Договор тип
26.04.2018 10:23:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.04.2018 10:23:47
Д-30 от 23.04.2018
843750/24.04.2018
26.04.2018 10:23:47
10.4 MB
26.04.2018 10:23:47
0.8 MB
26.04.2018 10:23:47
1.03 MB
Стойност на договора
26.04.2018 10:23:47
BGN, 44 475.00, 20.00, 53 370.00
Срок за изпълнение
26.04.2018 10:23:47
 
10 дни
Изпълнител
26.04.2018 10:23:47
175415627, Контракс АД