ОП Ид.No
950
Обект на поръчката
01.11.2017 11:24:42
Строителство
Предмет на поръчката
01.11.2017 11:24:42
“Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”; Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”; Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”.
Източник на финансиране
01.11.2017 11:24:42
 
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”;
2 Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”;
3 Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”.
Ред за провеждане
01.11.2017 11:24:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.11.2017 11:24:42
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
10.11.2017 15:47:24
КСИ-191 от 10.11.2017
Решение за откриване на процедурата
01.11.2017 11:24:42
122 от 30.10.2017
812352/30.10.2017 г.
01.11.2017 11:36:45
0.3 MB
Обявление/Публична покана
01.11.2017 11:24:42
от 30.10.2017
812351/30.10.2017 г.
01.11.2017 11:36:45
0.31 MB
Документация
01.11.2017 11:24:42
 
Разяснения по документация за участие
01.11.2017 11:24:42
 
Разяснения по документация за участие
04.01.2018 15:20:48
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 04.01.2018 г. е подадена молба до Комисията за защита на конкуренцията, чрез Агенция Пътна "Инфраструктура“ във връзка с подадена жалба срещу решение 122 от 30.10.2017 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Номер на преписка в АОП
01.11.2017 11:24:42
00044-2017-0093
Решение за промяна
22.02.2018 10:19:51
12 от 20.02.2018
830898/20.02.2018 г.
Разяснения по документация за участие
23.02.2018 16:40:42
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 23.02.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, чрез Агенция Пътна "Инфраструктура“, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
12.04.2018 10:47:06
841371/10.04.2018 г. - 34 от 10.04.2018
Изменен срок за получаване на офертите
12.04.2018 10:47:06
19.04.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
12.04.2018 10:47:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.11.2017 11:24:42
 
28.08.2018 17:10:52
0.26 MB
28.08.2018 17:10:52
0.57 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.04.2019 17:16:55
53-00-3263 от 02.04.2019
Отваряне на ценови предложения на 05.04.2019 г. от 10:30 ч. в Зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.04.2019 10:48:43
 
25.04.2019 10:48:43
4.16 MB
25.04.2019 10:48:43
0.4 MB
25.04.2019 10:48:43
0.22 MB
25.04.2019 10:48:43
0.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.04.2019 10:48:43
59 от 25.04.2019
 
Договор No.РД-33-7/02.07.2019
Обособена позиция
17.07.2019 10:36:25
1
Предмет на договора
17.07.2019 10:36:25
Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”;
Договор тип
17.07.2019 10:36:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2019 10:36:25
РД-33-7 от 02.07.2019
921992/15.07.2019 г.
17.07.2019 10:36:25
2.13 MB
17.07.2019 10:36:25
0.34 MB
17.07.2019 10:36:25
0.11 MB
Стойност на договора
17.07.2019 10:36:25
BGN, 23 261 514.89, 20.00, 27 913 817.87
Срок за изпълнение
17.07.2019 10:36:25
 
15 месеца
Изпълнител
17.07.2019 10:36:25
ИСА 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2021 17:49:48
24-00-820 от 19.04.2021
1011461/19.04.2021г.
 
Договор No.РД-33-6/27.06.2019
Обособена позиция
01.07.2019 12:21:51
2
Предмет на договора
01.07.2019 12:21:51
Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”;
Договор тип
01.07.2019 12:21:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.07.2019 12:21:51
РД-33-6 от 27.06.2019
919334/28.06.2019 г.
01.07.2019 12:21:51
1.79 MB
01.07.2019 12:21:51
0.29 MB
01.07.2019 12:21:51
0.61 MB
01.07.2019 12:21:51
0.1 MB
Стойност на договора
01.07.2019 12:21:51
BGN, 7 148 333.61, 20.00, 8 578 000.33
Срок за изпълнение
01.07.2019 12:21:51
 
15 месеца
Изпълнител
01.07.2019 12:21:51
177359013, ДЗЗД АПП МЕЛНИК (Грома Холд ЕООД и Европейски пътища АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:57:37
24-00-1799 от 24.08.2021
1019276/24.08.2021г.
 
Договор No.РД-33-9/02.09.2019
Обособена позиция
05.09.2019 10:37:02
3
Предмет на договора
05.09.2019 10:37:02
Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”.
Договор тип
05.09.2019 10:37:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.09.2019 10:37:02
РД-33-9 от 02.09.2019
931390/03.09.2019 г.
05.09.2019 10:37:02
1.83 MB
05.09.2019 10:37:02
0.33 MB
05.09.2019 10:37:02
0.28 MB
05.09.2019 10:37:02
0.1 MB
Стойност на договора
05.09.2019 10:37:02
BGN, 13 720 887.03, 20.00, 16 465 064.44
Срок за изпълнение
05.09.2019 10:37:02
 
15 месеца
Изпълнител
05.09.2019 10:37:02
177358160, ДЗЗД III МОСТ 2018 (Пътстройинженеринг АД и ГБС-Инфраструктурно строителство АД)
Промени в условията на договора
15.05.2020 11:27:16
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:34:18
24-00-2736 от 02.11.2022
1039151/02.11.2022 г.