ОП Ид.No
954
Обект на поръчката
12.10.2017 10:38:28
Услуга
Предмет на поръчката
12.10.2017 10:38:28
„Изработване и доставка на рекламни материали за 3 /три/ обекта: Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”
Ред за провеждане
12.10.2017 10:38:28
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2017 10:38:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2017 10:38:28
113 от 10.10.2017
809291/10.10.2017
12.10.2017 10:38:28
0.14 MB
Обявление/Публична покана
12.10.2017 10:38:28
от 10.10.2017
809295/10.10.2017
12.10.2017 10:38:28
0.18 MB
Документация
12.10.2017 10:38:28
 
12.10.2017 10:38:28
0.35 MB
12.10.2017 10:38:28
0.05 MB
12.10.2017 10:38:28
0.14 MB
12.10.2017 10:38:28
0.88 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2017 10:38:28
00044-2017-0078
Срок за получаване на офертите
12.10.2017 10:38:28
23.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.10.2017 10:38:28
 
01.12.2017 13:56:30
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.03.2018 16:08:30
53-00-2713 от 20.03.2018
На 23.03.2018 г. от 14:30 ч. в зала 701 на VІІ етаж, в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.03.2018 12:40:40
 
30.03.2018 12:40:40
0.39 MB
30.03.2018 12:40:40
0.37 MB
Решение за класиране
30.03.2018 12:40:40
28 от 30.03.2018
30.03.2018 12:40:40
0.12 MB
 
Договор No.РД-37-20/07.06.2018
Обособена позиция
11.06.2018 10:36:43
1
Предмет на договора
11.06.2018 10:36:43
„Изработване и доставка на рекламни материали за 3 /три/ обекта: Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”
Договор тип
11.06.2018 10:36:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.06.2018 10:36:43
РД-37-20 от 07.06.2018
850510/07.06.2018
11.06.2018 10:36:43
18.57 MB
11.06.2018 10:36:43
0.73 MB
11.06.2018 10:36:43
1.21 MB
Стойност на договора
11.06.2018 10:36:43
BGN, 33 300.00, 20.00, 39 960.00
Срок за изпълнение
11.06.2018 10:36:43
 
До завършване на проектите
Изпълнител
11.06.2018 10:36:43
Ди ЕМ Ай Дивелопмънт ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:59:25
24-00-1795 от 24.08.2021
1019283/24.08.2021г.