ОП Ид.No
958
Обект на поръчката
21.09.2017 09:33:43
Строителство
Предмет на поръчката
21.09.2017 09:33:43
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ-Варна“, по обособени позиции: Позиция №1 „Ремонтни дейности в административната сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр. Варна, ул. Д-р Пюскюлиев“ №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр. Варна, кв.“Владислав Варненчик“] Позиция №2 „Ремонтни дейности в Опорен пункт с. Аспарухово, местност „Голямо буче“, имот №000246“. Позиция №3 „Ремонтни дейности в дървено бунгало – 1 брой, поставено в опорен пункт-кантон местност „Черноморец“.
Ред за провеждане
21.09.2017 09:33:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.09.2017 09:33:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.09.2017 09:33:43
Решение №3 от 18.09.2017
21.09.2017 09:33:43
2.89 MB
Обявление/Публична покана
21.09.2017 09:33:43
Обявление от 18.09.2017
21.09.2017 09:33:43
8.81 MB
Документация
21.09.2017 09:33:43
 
Номер на преписка в АОП
21.09.2017 09:33:43
00044-2017-0063
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383238
Срок за получаване на офертите
21.09.2017 09:33:43
25.10.2017 17:00
Решение за прекратяване
13.10.2017 14:29:00
Решение-4 от 13.10.2017
За Обособена позиция №1