ОП Ид.No
963
Обект на поръчката
25.09.2017 17:43:31
Услуга
Предмет на поръчката
25.09.2017 17:43:31
„ Изграждане на крайпътен „зелен пояс“ за снегозащита на АМ “Тракия“ в участъка от км.329+250 до км.329+600/ляво – опитен участък с дължина 350м./ ”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „ Изграждане на крайпътен „зелен пояс“ за снегозащита на АМ “Тракия“ в участъка от км.329+250 до км.329+600/ляво – опитен участък с дължина 350м./ ”
Ред за провеждане
25.09.2017 17:43:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2017 17:43:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
25.09.2017 17:43:31
24-00-411 от 25.09.2017
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Документация
25.09.2017 17:43:31
Документация
25.09.2017 17:43:31
0.42 MB
Разяснения по документация за участие
25.09.2017 17:43:31
Образци
25.09.2017 17:43:31
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
25.09.2017 17:43:31
9068599
информация за публикуване в профила на купувача
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2017 17:43:31
от 09.10.2017
ПРОТОКОЛ №1
09.10.2017 15:23:36
0.3 MB
18.10.2017 16:56:32
0.46 MB
 
Договор No.РД-37-9/01.11.2017
Договор тип
30.04.2018 16:42:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.04.2018 16:42:47
РД-37-9 от 01.11.2017
Стойност на договора
30.04.2018 16:42:47
BGN, 67 499.00, 20.00, 80 998.80
Изпълнител
30.04.2018 16:42:47
БУРГАСЦВЕТ-90-Танев ЕООД