ОП Ид.No
965
Обект на поръчката
26.09.2017 13:00:48
Услуга
Предмет на поръчката
26.09.2017 13:00:48
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Ред за провеждане
26.09.2017 13:00:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.09.2017 13:00:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.09.2017 13:00:48
от 26.09.2017
РЕШЕНИЕ
26.09.2017 13:00:48
0.22 MB
Обявление/Публична покана
26.09.2017 13:00:48
от 26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
26.09.2017 13:00:48
0.64 MB
Документация
26.09.2017 13:00:48
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Разяснения по документация за участие
26.09.2017 13:00:48
 
Номер на преписка в АОП
26.09.2017 13:00:48
00044-2017-0069
Решение за прекратяване
27.10.2017 16:53:14
от 27.10.2017
Решение за прекратяване