ОП Ид.No
973
Обект на поръчката
19.02.2018 10:52:43
Услуга
Предмет на поръчката
19.02.2018 10:52:43
„Консултантска услуга – строителен надзор на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“
Ред за провеждане
19.02.2018 10:52:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2018 10:52:43
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
23.03.2018 15:40:18
М-39 от 23.03.2018
Решение за откриване на процедурата
19.02.2018 10:52:43
11 от 16.02.2018
830453/16.02.2018
Обявление/Публична покана
19.02.2018 10:52:43
от 16.02.2018
830459/16.02.2018
19.02.2018 10:52:43
0.21 MB
Документация
19.02.2018 10:52:43
 
Решение за промяна
08.03.2018 11:29:30
833258/06.03.2018 г. - 14 от 06.03.2018
Променена Документация
08.03.2018 11:41:22
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2018 10:52:43
00044-2018-0007
Срок за получаване на офертите
19.02.2018 10:52:43
18.06.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
09.03.2018 17:09:05
 
Разяснения по документация за участие
19.04.2018 16:02:48
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.04.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
11.06.2018 10:19:16
850592/07.06.2018 г. - 62 от 07.06.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.02.2018 10:52:43
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.11.2018 16:06:07
53-00-11484 от 30.11.2018
На 05.12.2018 г., от 11:00 часа, в зала 605 на VI-ти етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.02.2019 15:55:41
 
11.02.2019 15:55:41
2.09 MB
11.02.2019 15:55:41
0.2 MB
11.02.2019 15:55:41
0.32 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.02.2019 15:55:41
13 от 11.02.2019
 
Договор No.РД-37-5/24.04.2019
Обособена позиция
13.05.2019 10:22:14
1
Предмет на договора
13.05.2019 10:22:14
„Консултантска услуга – строителен надзор на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“
Договор тип
13.05.2019 10:22:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.05.2019 10:22:14
РД-37-5 от 24.04.2019
910562/09.05.2019 г.
13.05.2019 10:22:14
1.3 MB
13.05.2019 10:22:14
0.14 MB
13.05.2019 10:22:14
0.06 MB
Стойност на договора
13.05.2019 10:22:14
BGN, 1 860 300.00, 20.00, 2 232 360.00
Срок за изпълнение
13.05.2019 10:22:14
 
1460 дни
Изпълнител
13.05.2019 10:22:14
177336324, План Инвест Калотина ДЗЗД (План Инвест Повдив ЕООД, ПН Консулт 2017 ЕООД и Сърч Корпорейшън Срл)