ОП Ид.No
979
Обект на поръчката
26.10.2017 10:42:05
Доставка
Предмет на поръчката
26.10.2017 10:42:05
„Доставка на фабрично нов високопроходим автомобил за нуждите на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”
Ред за провеждане
26.10.2017 10:42:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
26.10.2017 10:42:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
26.10.2017 10:42:05
24-00-2241 от 26.10.2017
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
26.10.2017 10:42:05
0.27 MB
Документация
26.10.2017 10:42:05
 
26.10.2017 10:42:05
0.13 MB
Номер на преписка в АОП
26.10.2017 10:42:05
9069659
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069659 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070211
Срок за получаване на офертите
26.10.2017 10:42:05
14.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.10.2017 10:42:05
 
 
Договор No.Д-64/24.11.2017
Обособена позиция
29.11.2017 13:58:48
1
Предмет на договора
29.11.2017 13:58:48
„Доставка на фабрично нов високопроходим автомобил за нуждите на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”
Договор тип
29.11.2017 13:58:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.11.2017 13:58:48
Д-64 от 24.11.2017
29.11.2017 13:58:48
0.88 MB
29.11.2017 13:58:48
0.05 MB
Стойност на договора
29.11.2017 13:58:48
BGN, 69 830.00, 20.00, 83 796.00
Срок за изпълнение
29.11.2017 13:58:48
 
10 дни
Изпълнител
29.11.2017 13:58:48
102828429, Вестауто-М ООД