ОП Ид.No
982
Обект на поръчката
27.10.2017 14:20:37
Строителство
Предмет на поръчката
27.10.2017 14:20:37
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ – Пазарджик
Ред за провеждане
27.10.2017 14:20:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.10.2017 14:20:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.10.2017 14:20:37
2 от 25.10.2017
27.10.2017 14:20:37
7.23 MB
Обявление/Публична покана
27.10.2017 14:20:37
от 25.10.2017
27.10.2017 14:20:37
34.9 MB
Документация
27.10.2017 14:20:37
 
27.10.2017 14:20:37
0.09 MB
27.10.2017 14:20:37
0.09 MB
27.10.2017 14:20:37
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
27.10.2017 14:20:37
00044-2017-0089
Срок за получаване на офертите
27.10.2017 14:20:37
30.11.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.10.2017 14:20:37
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2017 17:48:57
от 07.12.2017
 
Договор No.РД-37-1/20.12.2017
Обособена позиция
28.12.2017 12:49:02
1
Предмет на договора
28.12.2017 12:49:02
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ – Пазарджик
Договор тип
28.12.2017 12:49:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.12.2017 12:49:02
РД-37-1 от 20.12.2017
Стойност на договора
28.12.2017 12:49:02
BGN, 16 372.97, 20.00, 19 647.56
Срок за изпълнение
28.12.2017 12:49:02
20.02.2018
Изпълнител
28.12.2017 12:49:02
3