ОП Ид.No
984
Обект на поръчката
21.12.2017 10:27:35
Строителство
Предмет на поръчката
21.12.2017 10:27:35
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“
Източник на финансиране
21.12.2017 10:27:35
 
ОПОС 2014-2020
Ред за провеждане
21.12.2017 10:27:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2017 10:27:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.12.2017 10:27:35
138 от 19.12.2017
820633/19.12.2017 г.
21.12.2017 10:27:35
0.26 MB
Обявление/Публична покана
21.12.2017 10:27:35
от 19.12.2017
820637/19.12.2017 г.
21.12.2017 10:27:35
0.21 MB
Документация
21.12.2017 10:27:35
 
21.12.2017 10:27:35
5.45 MB
21.12.2017 10:27:35
14.27 MB
Номер на преписка в АОП
21.12.2017 10:27:35
00044-2017-0105
Срок за получаване на офертите
21.12.2017 10:27:35
29.01.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.12.2017 10:27:35
 
20.02.2018 17:03:44
0.89 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.03.2018 16:05:17
53-00-2879 от 26.03.2018
На 29.03.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.04.2018 17:19:54
 
10.04.2018 17:19:54
0.66 MB
10.04.2018 17:19:54
0.17 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.04.2018 17:19:54
37 от 10.04.2018
 
Договор No.РД-33-14/13.09.2018
Обособена позиция
20.09.2018 10:25:41
1
Предмет на договора
20.09.2018 10:25:41
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“
Договор тип
20.09.2018 10:25:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.09.2018 10:25:41
РД-33-14 от 13.09.2018
20.09.2018 10:25:41
0.06 MB
20.09.2018 10:25:41
0.07 MB
20.09.2018 10:25:41
0.2 MB
Стойност на договора
20.09.2018 10:25:41
BGN, 280 000.00, 20.00, 336 000.00
Срок за изпълнение
20.09.2018 10:25:41
 
Срок за изпълнение на ППР- 40 календарни дни. Срок за изпълнение на СМР-60 календарни дни
Изпълнител
20.09.2018 10:25:41
Пътгео 2018 ДЗЗД (Пиринстройинженеринг ЕАД и Геоконструкт ООД)
Промени в условията на договора
18.04.2023 10:34:05