ОП Ид.No
989
Обект на поръчката
16.11.2017 14:17:12
Доставка
Предмет на поръчката
16.11.2017 14:17:12
„Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства”
Ред за провеждане
16.11.2017 14:17:12
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
16.11.2017 14:17:12
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
16.11.2017 14:17:12
128 от 16.11.2017
815422/ 16.11.2017 г.
16.11.2017 14:17:12
0.25 MB
Обявление/Публична покана
16.11.2017 14:17:12
от 16.11.2017
815426/ 16.11.2017 г.
16.11.2017 14:17:12
0.19 MB
Документация
16.11.2017 14:17:12
 
Номер на преписка в АОП
16.11.2017 14:17:12
00044-2017-0097
ССИ 20171110-0004-0022
Срок за получаване на офертите
16.11.2017 14:17:12
18.01.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
29.11.2017 17:20:55
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.11.2017 14:17:12
 
30.01.2018 15:01:06
0.13 MB
30.01.2018 15:01:06
0.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.03.2018 13:58:41
53-00-2981 от 29.03.2018
На 04.04.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.04.2018 14:10:56
 
23.04.2018 14:10:56
0.34 MB
23.04.2018 14:10:56
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.04.2018 14:10:56
41 от 23.04.2018
23.04.2018 14:10:56
0.23 MB
 
Договор No.Д-49/25.06.2018
Обособена позиция
05.07.2018 10:52:36
1
Предмет на договора
05.07.2018 10:52:36
„Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства”
Договор тип
05.07.2018 10:52:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.07.2018 10:52:36
Д-49 от 25.06.2018
855463/05.07.2018
05.07.2018 10:52:36
0.37 MB
05.07.2018 10:52:36
0.14 MB
05.07.2018 10:52:36
0.06 MB
Стойност на договора
05.07.2018 10:52:36
BGN, 140 000.00, 20.00, 168 000.00
Срок за изпълнение
05.07.2018 10:52:36
 
3 месеца
Изпълнител
05.07.2018 10:52:36
Либра Инженеринг ООД