ОП Ид.No
992
Обект на поръчката
14.12.2017 10:45:51
Услуга
Предмет на поръчката
14.12.2017 10:45:51
Определяне на изпълнител за „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“
Ред за провеждане
14.12.2017 10:45:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.12.2017 10:45:51
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
12.01.2018 09:24:07
Становище на АОП за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП - М-9 от 10.01.2018
12.01.2018 09:24:07
0.28 MB
Решение за откриване на процедурата
14.12.2017 10:45:51
136 от 11.12.2017
819230/11.12.2017 г.
14.12.2017 10:45:51
0.16 MB
Обявление/Публична покана
14.12.2017 10:45:51
от 11.12.2017
819236/ 11.12.2017 г.
14.12.2017 10:45:51
0.21 MB
Документация
14.12.2017 10:45:51
 
Разяснения по документация за участие
14.12.2017 10:45:51
 
Разяснения по документация за участие
08.01.2018 13:26:15
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 08.01.2018 г. са подадени две жалби пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение 136 от 11.12.2018 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
16.11.2018 11:15:33
878323/14.11.2018 г. - 171 от 14.11.2018
Разяснения по документация за участие
16.11.2018 12:00:30
 
Номер на преписка в АОП
14.12.2017 10:45:51
00044-2017-0101
Срок за получаване на офертите
14.12.2017 10:45:51
18.03.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
14.12.2018 16:06:31
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 191/ 14.12.2018 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 14.01.2019 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 15.01.2019 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 14.12.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
17.12.2018 10:53:39
883828/ 14.12.2018 г. - 191 от 14.12.2018
Разяснения по документация за участие
19.12.2018 17:14:02
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.12.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
11.02.2019 10:54:07
893006/06.02.2019 г. - 2 от 05.02.2019
Решение за промяна
11.03.2019 12:05:25
899382/07.03.2019 г. - 24-00-354 от 07.03.2019
Разяснения по документация за участие
12.03.2019 16:42:30
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.07.2019 10:03:25
53-00-6627 от 03.07.2019
На 08.07.2019 г., от 14:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Срок за отваряне на ценови оферти
03.07.2019 17:33:05
 
Съобщение за отмяна на първоначално обявената дата за отваряне на ценовите предложения Съобщение за отваряне на ценови предложения - на 22.07.2019 г. от 14:00 часа в зала 701, на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.12.2017 10:45:51
 
02.08.2019 12:11:30
0.52 MB
02.08.2019 12:11:30
0.12 MB
Решение за класиране
02.08.2019 12:11:30
102 от 02.08.2019
02.08.2019 12:11:30
0.06 MB
 
Договор No.Д-36/23.03.2020
Обособена позиция
03.04.2020 10:29:59
1
Предмет на договора
03.04.2020 10:29:59
Определяне на изпълнител за „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“
Договор тип
03.04.2020 10:29:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.04.2020 10:29:59
Д-36 от 23.03.2020
970448/01.04.2020 г.
03.04.2020 10:29:59
0.93 MB
03.04.2020 10:29:59
0.19 MB
03.04.2020 10:29:59
0.04 MB
Стойност на договора
03.04.2020 10:29:59
BGN, 7 261 000.00, 20.00, 8 713 200.00
Срок за изпълнение
03.04.2020 10:29:59
 
730 дни
Изпълнител
03.04.2020 10:29:59
177414463, ИТС Тракия ДЗЗД (Сиском Инженеринг АД и Алтимате С.А.)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.05.2022 14:31:14
24-00-1148 от 20.05.2022
1034205/20.05.2022 г.