ОП Ид.No
994
Обект на поръчката
10.01.2018 11:23:32
Услуга
Предмет на поръчката
10.01.2018 11:23:32
"Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга за укрепване на свлачище на републикански път I-6 "Кюстендил – Радомир – Перник" при км 72+300"
Източник на финансиране
10.01.2018 11:23:32
 
ОПОС 2014-2020
Ред за провеждане
10.01.2018 11:23:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.01.2018 11:23:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.01.2018 11:23:32
1 от 08.01.2018
823109/08.01.2018 г.
10.01.2018 11:23:32
0.21 MB
Обявление/Публична покана
10.01.2018 11:23:32
от 08.01.2018
823111/08.01.2018 г.
10.01.2018 11:23:32
0.21 MB
Документация
10.01.2018 11:23:32
 
Номер на преписка в АОП
10.01.2018 11:23:32
00044-2018-0001
Срок за получаване на офертите
10.01.2018 11:23:32
15.02.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.01.2018 11:23:32
 
21.03.2018 16:47:51
0.86 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.04.2018 10:31:28
53-00-3405 от 13.04.2018
На 18.04.2018 г. от 14:00 ч. в зала 701 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.06.2018 14:43:19
 
05.06.2018 14:43:19
0.63 MB
05.06.2018 14:43:19
0.6 MB
05.06.2018 14:43:19
0.74 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.06.2018 14:43:19
59 от 04.06.2018
 
Договор No.РД-36-10/16.08.2018
Обособена позиция
20.08.2018 12:44:08
1
Предмет на договора
20.08.2018 12:44:08
"Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга за укрепване на свлачище на републикански път I-6 "Кюстендил – Радомир – Перник" при км 72+300"
Договор тип
20.08.2018 12:44:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2018 12:44:08
РД-36-10 от 16.08.2018
863439/17.08.2018
20.08.2018 12:44:08
1.27 MB
20.08.2018 12:44:08
0.07 MB
20.08.2018 12:44:08
0.06 MB
Стойност на договора
20.08.2018 12:44:08
BGN, 15 750.00, 20.00, 18 900.00
Срок за изпълнение
20.08.2018 12:44:08
 
134 дни
Изпълнител
20.08.2018 12:44:08
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД