ОП Ид.No
997
Обект на поръчката
01.12.2017 16:14:32
Доставка
Предмет на поръчката
01.12.2017 16:14:32
Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
01.12.2017 16:14:32
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
01.12.2017 16:14:32
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
01.12.2017 16:14:32
1 от 07.11.2017
817727/01.12.2017
Номер на преписка в АОП
01.12.2017 16:14:32
00044-2017-0099
 
Договор No.Д-1/09.01.2018
Обособена позиция
12.01.2018 15:55:47
1
Предмет на договора
12.01.2018 15:55:47
Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Пазарджик
Договор тип
12.01.2018 15:55:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
12.01.2018 15:55:47
38.57 MB
Договор
12.01.2018 15:55:47
Д-1 от 09.01.2018
Стойност на договора
12.01.2018 15:55:47
BGN, 10 000.00, 10 000.00
Срок за изпълнение
12.01.2018 15:55:47
09.01.2021
Изпълнител
12.01.2018 15:55:47
Овергаз мрежи АД, гр. София
Дата на приключване
12.01.2018 15:55:47
09.01.2021
Състояние на договора
12.01.2018 15:55:47
В изпълнение