ОП Ид.No
999
Обект на поръчката
14.12.2017 15:07:59
Услуга
Предмет на поръчката
14.12.2017 15:07:59
" Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Перник"
Ред за провеждане
14.12.2017 15:07:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.12.2017 15:07:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.12.2017 15:07:59
2 от 11.12.2017
Обявление/Публична покана
14.12.2017 15:07:59
2 от 11.12.2017
Документация
14.12.2017 15:07:59
 
Разяснения по документация за участие
14.12.2017 15:07:59
 
11.01.2018 11:41:40
0.9 MB
Номер на преписка в АОП
14.12.2017 15:07:59
00044-2017-0100
Срок за получаване на офертите
14.12.2017 15:07:59
19.01.2018 16:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.03.2018 11:04:54
изх.№ 53-00-133 от 13.03.2018
Отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници ще се извърши на 16.03.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на ет.2 в Адм.сграда на ОПУ Перник.
Решение за класиране
05.04.2018 10:00:09
1 от 05.04.2018
05.04.2018 10:00:09
2.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.12.2017 15:07:59
 
 
Договор No.РД-37-1/16.05.2018
Обособена позиция
18.05.2018 11:51:45
1
Предмет на договора
18.05.2018 11:51:45
" Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Перник"
Договор тип
18.05.2018 11:51:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
18.05.2018 11:51:45
от 18.05.2018
Договор
18.05.2018 11:51:45
РД-37-1 от 16.05.2018
Допълнително споразумение
18.04.2019 13:29:13
РД-37-1 от 16.05.2018
Стойност на договора
18.05.2018 11:51:45
BGN, 262 800.00, 20.00, 315 360.00
Срок за изпълнение
18.05.2018 11:51:45
 
36 месеца
Изпълнител
18.05.2018 11:51:45
Саламандър АСО ООД
Дата на приключване
18.05.2018 11:51:45
16.05.2021
Състояние на договора
18.05.2018 11:51:45
В изпълнение
Гаранции