ОП Ид.No
1015
Обект на поръчката
28.02.2018 13:46:03
Строителство
Предмет на поръчката
28.02.2018 13:46:03
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Ред за провеждане
28.02.2018 13:46:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.02.2018 13:46:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.02.2018 13:46:03
РЕШЕНИЕ от 26.02.2018
28.02.2018 13:46:03
0.01 MB
Обявление/Публична покана
28.02.2018 13:46:03
ОБЯВЛЕНИЕ от 26.02.2018
28.02.2018 13:46:03
0.05 MB
Документация
28.02.2018 13:46:03
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Разяснения по документация за участие
28.02.2018 13:46:03
Отговор на запитване от заинтересовани лица
Номер на преписка в АОП
28.02.2018 13:46:03
00044-2018-0009
Срок за получаване на офертите
28.02.2018 13:46:03
 
02.04.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.02.2018 13:46:03
Протокол №1 от 10.05.2018
10.05.2018 15:47:50
0.28 MB
24.08.2018 16:31:22
0.29 MB
24.08.2018 16:31:22
0.51 MB
24.08.2018 16:31:22
0.39 MB
24.08.2018 16:31:22
1.5 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.06.2018 17:14:09
обявление за отваряне на ценови оферти
обявление за отваряне на ценови оферти
Решение за класиране
24.08.2018 16:31:22
Решение за класиране от 24.08.2018
24.08.2018 16:31:22
0.08 MB
 
Договор No.РД-33-1/20.05.2019
Обособена позиция
19.06.2019 16:59:44
1
Предмет на договора
19.06.2019 16:59:44
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Договор тип
19.06.2019 16:59:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Договор
19.06.2019 16:59:44
РД-33-1 от 20.05.2019
Договор РД-33-1/20.05.2019г.
24.06.2019 14:57:38
7.09 MB
Стойност на договора
19.06.2019 16:59:44
BGN, 1 701 009.01, 20.00, 2 041 210.81
Срок за изпълнение
19.06.2019 16:59:44
 
105 дни
Изпълнител
19.06.2019 16:59:44
123682269, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Състояние на договора
19.06.2019 16:59:44
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.01.2021 18:26:11
от 18.01.2021
обявление за приключил договор