ОП Ид.No
1061
Обект на поръчката
17.05.2018 14:23:52
Услуга
Предмет на поръчката
17.05.2018 14:23:52
Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
17.05.2018 14:23:52
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2018 14:23:52
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
17.05.2018 14:23:52
Покана № 53-00-117 от 17.05.2018
17.05.2018 14:23:52
0.32 MB
Документация
17.05.2018 14:23:52
 
17.05.2018 14:23:52
0.07 MB
17.05.2018 14:23:52
0.09 MB
Срок за получаване на офертите
17.05.2018 14:23:52
25.05.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2018 14:23:52
изх.№ 66-СС-355 от 01.06.2018
Съобщение за прекратяване по чл.193 от ЗОП
01.06.2018 14:30:58
1.19 MB