ОП Ид.No
1069
Обект на поръчката
15.06.2018 13:07:09
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2018 13:07:09
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,
Източник на финансиране
15.06.2018 13:07:09
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
15.06.2018 13:07:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2018 13:07:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2018 13:07:09
68 от 13.06.2018
851525/13.06.2018 г.
15.06.2018 13:07:09
0.39 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2018 13:07:09
от 13.06.2018
851526/13.06.2018 г.
15.06.2018 13:07:09
0.26 MB
Документация
15.06.2018 13:07:09
 
Разяснения по документация за участие
15.06.2018 13:07:09
 
26.06.2018 15:05:52
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
15.06.2018 13:07:09
00044-2018-0054
Срок за получаване на офертите
15.06.2018 13:07:09
02.11.2018 17:30
Решение за промяна
02.07.2018 11:05:31
77 от 28.06.2018
854258/28.06.2018 г.
Променена Документация
02.07.2018 11:05:31
 
Разяснения по документация за участие
05.07.2018 16:53:51
 
Разяснения по документация за участие
29.08.2018 15:23:52
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. Възложителят е процедирал Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, което е изпратено на 28.08.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача в сроковете по чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. С решението се предвижда новият срок за подаване на оферти да е до 17:30 ч. на 17.09.2018 г.
Решение за промяна
31.08.2018 10:55:31
864990/28.08.2018 г. - 128 от 28.08.2018
Разяснения по документация за участие
31.08.2018 15:17:54
 
31.08.2018 15:17:54
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
14.09.2018 17:28:27
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. е получено уведомление от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
29.10.2018 16:39:43
875271/25.10.2018 - 155 от 25.10.2018
Разяснения по документация за участие
31.10.2018 16:55:45
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 31.10.2018 г. е образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с жалба срещу Решение № 155/25.10.2018 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
07.02.2019 16:58:10
7 от 07.02.2019