ОП Ид.No
1118
Обект на поръчката
05.11.2018 11:33:33
Услуга
Предмет на поръчката
05.11.2018 11:33:33
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
05.11.2018 11:33:33
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.11.2018 11:33:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.11.2018 11:33:33
от 31.10.2018
Обявление/Публична покана
05.11.2018 11:33:33
 
Документация
05.11.2018 11:33:33
 
Номер на преписка в АОП
05.11.2018 11:33:33
00044-2018-0103
Срок за получаване на офертите
05.11.2018 11:33:33
10.12.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.11.2018 11:33:33
 
19.02.2019 15:48:43
9 MB
26.03.2019 15:50:00
17.85 MB
26.03.2019 15:50:00
12.87 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.02.2019 16:30:36
 
Решение за прекратяване
26.03.2019 15:50:00