ОП Ид.No
1163
Обект на поръчката
27.11.2018 17:32:57
Услуга
Предмет на поръчката
27.11.2018 17:32:57
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии“.
Ред за провеждане
27.11.2018 17:32:57
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
27.11.2018 17:32:57
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
27.11.2018 17:32:57
178 от 27.11.2018
880598/27.11.2018 г.
27.11.2018 17:32:57
0.21 MB
Обявление/Публична покана
27.11.2018 17:32:57
Покана № 53-00-11337 от 27.11.2018
Номер на преписка в АОП
27.11.2018 17:32:57
00044-2018-0114
Срок за получаване на офертите
27.11.2018 17:32:57
28.11.2018 17:30
Решение за прекратяване
18.12.2018 15:25:35
196 от 18.12.2018