ОП Ид.No
1257
Обект на поръчката
24.06.2019 15:12:43
Услуга
Предмет на поръчката
24.06.2019 15:12:43
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“
Ред за провеждане
24.06.2019 15:12:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.06.2019 15:12:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.06.2019 15:12:43
Решение от 19.06.2019
24.06.2019 15:12:43
0.25 MB
Обявление/Публична покана
24.06.2019 15:12:43
Обявление от 19.06.2019
24.06.2019 15:12:43
0.63 MB
Документация
24.06.2019 15:12:43
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“
24.06.2019 15:12:43
0.03 MB
24.06.2019 15:12:43
0.12 MB
24.06.2019 15:12:43
0.21 MB
24.06.2019 15:12:43
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
24.06.2019 15:12:43
00044-2019-0044
Срок за получаване на офертите
24.06.2019 15:12:43
 
26.07.2019 г. до 17:30 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.09.2019 16:14:59
Съобщение за отваряне на Ценови параметри
01.10.2019 г. от 13:00 часа
26.09.2019 16:14:59
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.06.2019 15:12:43
Протокол № 1 от 13.08.2019
Решение за класиране
01.11.2019 12:29:30
Решение № 2 от 01.11.2019
 
Договор No.РД-37-1/29.11.2019
Обособена позиция
09.12.2019 11:28:14
1
Предмет на договора
09.12.2019 11:28:14
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“
Договор тип
09.12.2019 11:28:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
09.12.2019 11:28:14
24-00-134 от 04.12.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор
09.12.2019 11:28:14
РД-37-1 от 29.11.2019
Стойност на договора
09.12.2019 11:28:14
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Срок за изпълнение
09.12.2019 11:28:14
 
24 месеца, считано от датата на подписване на договора
Изпълнител
09.12.2019 11:28:14
Ауто Сиакс ЕООД
Дата на приключване
09.12.2019 11:28:14
29.11.2021
Основание за приключване на договора
09.12.2019 11:28:14
изтичане срока на договора
Уведомление на АОП за изпълнен договор
15.12.2021 15:10:17
24-00-164 от 08.12.2021