ОП Ид.No
1293
Обект на поръчката
13.09.2019 15:18:34
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 15:18:34
Текущ ремонт на битови сгради на РПС – Враца и РПС – Оряхово към ОПУ – Враца
Ред за провеждане
13.09.2019 15:18:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 15:18:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 15:18:34
Решение-4 от 10.09.2019
Обявление/Публична покана
13.09.2019 15:18:34
24-00-216 от 10.09.2019
Документация
13.09.2019 15:18:34
 
Разяснения по документация за участие
13.09.2019 15:18:34
53-00-520/30.09.2019 г.
30.09.2019 16:36:22
0.81 MB
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 15:18:34
00044-2019-0091
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 15:18:34
15.10.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 15:18:34
Протокол № 1 от 16.10.2019
16.10.2019 13:51:22
1.12 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
16.10.2019 13:51:22
21.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.10.2019 09:08:34
Протокол № 2 от 21.10.2019
22.10.2019 09:08:34
1.05 MB