ОП Ид.No
1300
Обект на поръчката
12.09.2019 17:09:06
Строителство
Предмет на поръчката
12.09.2019 17:09:06
„Ремонтни дейности на МТБ на АПИ, стопанисвана от ОПУ - Смолян“ - по Обособени позиции: Обособена позиция № 1, с подобекти: - Възстановяване на подпорни стени под и над бунгало № 1 при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово; - Ремонт на стълбище към бунгала при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово. Обособена позиция № 2, с подобект: - Строително-ремонтни дейности на стаи №№ 101 и 217, находящи се в Административна сграда на ОПУ - Смолян
Източник на финансиране
12.09.2019 17:09:06
 
бюджет на АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1, с подобекти: - Възстановяване на подпорни стени под и над бунгало № 1 при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово; - Ремонт на стълбище към бунгала при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово.
2 Обособена позиция № 2, с подобект: - Строително-ремонтни дейности на стаи №№ 101 и 217, находящи се в Административна сграда на ОПУ - Смолян
Ред за провеждане
12.09.2019 17:09:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.09.2019 17:09:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.09.2019 17:09:06
Решение № 3 от 10.09.2019
12.09.2019 17:09:06
0.26 MB
Обявление/Публична покана
12.09.2019 17:09:06
Обявление от 10.09.2019
12.09.2019 17:09:06
0.33 MB
Документация
12.09.2019 17:09:06
Документация за участие с КСС и приложения
Номер на преписка в АОП
12.09.2019 17:09:06
00044-2019-0085
Срок за получаване на офертите
12.09.2019 17:09:06
17.10.2019 17:30
Решение за прекратяване
21.10.2019 16:45:36
Решение № 4 от 21.10.2019
Прекратяване на процедурата поради липса на оферти и за двете обособени позиции!!!