ОП Ид.No
1306
Предмет на поръчката
20.09.2019 11:46:57
Ремонт на санитарни помещения в административната сграда на ОПУ Плевен
Ред за провеждане
20.09.2019 11:46:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2019 11:46:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2019 11:46:57
Решение №4 от 17.09.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.10.2019 15:10:16
53-00-909 от 21.10.2019
Обявление/Публична покана
20.09.2019 11:46:57
Обявление от 17.09.2019
20.09.2019 11:46:57
12.84 MB
Документация
20.09.2019 11:46:57
Документация и приложения
Номер на преписка в АОП
20.09.2019 11:46:57
00044-2019-0099
Срок за получаване на офертите
20.09.2019 11:46:57
17.10.2019 17:00
Решение за класиране
30.10.2019 15:51:50
Решение №5 от 30.10.2019
30.10.2019 15:51:50
1.64 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2019 11:46:57
 
30.10.2019 15:51:50
2.63 MB
30.10.2019 15:51:50
1.79 MB
30.10.2019 15:51:50
2.6 MB
 
Договор No.РД-37-2/14.11.2019
Обособена позиция
14.11.2019 15:34:19
1
Предмет на договора
14.11.2019 15:34:19
Ремонт на санитарни помещения в административната сграда на ОПУ Плевен
Договор тип
14.11.2019 15:34:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.11.2019 15:34:19
РД-37-2 от 14.11.2019
14.11.2019 15:34:19
16.49 MB
Стойност на договора
14.11.2019 15:34:19
BGN, 3 932.50, 20.00, 4 719.00
Срок за изпълнение
14.11.2019 15:34:19
14.12.2019
Изпълнител
14.11.2019 15:34:19
Вълковстрой инженеринг ЕООД
Състояние на договора
14.11.2019 15:34:19
Изпълнен в срок