ОП Ид.No
1383
Обект на поръчката
16.01.2020 10:47:35
Доставка
Предмет на поръчката
16.01.2020 10:47:35
: „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.”
Ред за провеждане
16.01.2020 10:47:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.01.2020 10:47:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.01.2020 10:47:35
3 от 13.01.2020
953782/13.01.2020 г.
16.01.2020 10:47:35
0.19 MB
Обявление/Публична покана
16.01.2020 10:47:35
от 13.01.2020
953788/13.01.2020 г.
16.01.2020 10:47:35
0.19 MB
Документация
16.01.2020 10:47:35
 
Разяснения по документация за участие
16.01.2020 10:47:35
 
22.01.2020 13:58:14
0.07 MB
Решение за промяна
03.02.2020 10:53:15
10 от 30.01.2020
957455/30.01.2020 г.
Променена Документация
04.02.2020 10:40:59
 
Номер на преписка в АОП
16.01.2020 10:47:35
00044-2020-0001
Срок за получаване на офертите
16.01.2020 10:47:35
12.03.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.01.2020 10:47:35
 
27.04.2020 14:00:43
0.44 MB
27.04.2020 14:00:43
0.23 MB
27.04.2020 14:00:43
0.86 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.04.2020 13:34:23
53-00-293 от 06.04.2020
На 09.04.2020 в зала 702 ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
06.04.2020 13:34:23
0.04 MB
Решение за класиране
27.04.2020 14:00:43
6230 от 27.04.2020
 
Договор No.Д-68/21.07.2020
Обособена позиция
29.07.2020 10:45:18
1
Предмет на договора
29.07.2020 10:45:18
: „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.”
Договор тип
29.07.2020 10:45:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.07.2020 10:45:18
Д-68 от 21.07.2020
989064/28.07.2020 г.
29.07.2020 10:45:18
0.57 MB
29.07.2020 10:45:18
0.12 MB
29.07.2020 10:45:18
0.15 MB
Стойност на договора
29.07.2020 10:45:18
BGN, 195 690.47, 20.00, 234 828.56
Срок за изпълнение
29.07.2020 10:45:18
 
12 месеца
Изпълнител
29.07.2020 10:45:18
121798467, Роел-98 ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
31.01.2022 16:31:53
24-00-191 от 31.01.2022
1029183/31.01.2022 г.