ОП Ид.No
1405
Обект на поръчката
12.06.2020 16:51:18
Строителство
Предмет на поръчката
12.06.2020 16:51:18
Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик
Ред за провеждане
12.06.2020 16:51:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 16:51:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.06.2020 16:51:18
2 от 09.06.2020
Обявление/Публична покана
12.06.2020 16:51:18
от 09.06.2020
Документация
12.06.2020 16:51:18
 
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 16:51:18
00044-2020-0038
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 16:51:18
Протокол № 1 от 25.08.2020
 
Договор No.РД-37-2/11.11.2020
Обособена позиция
23.11.2020 12:00:49
1
Предмет на договора
23.11.2020 12:00:49
Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик
Договор тип
23.11.2020 12:00:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.11.2020 12:00:49
РД-37-2 от 11.11.2020
23.11.2020 12:00:49
0.29 MB
23.11.2020 12:00:49
4.51 MB
23.11.2020 12:00:49
0.58 MB
23.11.2020 12:00:49
0.23 MB
23.11.2020 12:00:49
0.7 MB
Стойност на договора
23.11.2020 12:00:49
BGN, 1 448 360.91, 20.00, 1 738 033.09
Срок за изпълнение
23.11.2020 12:00:49
 
180 календарни дни от акт обр. №2а
Изпълнител
23.11.2020 12:00:49
3