ОП Ид.No
1480
Обект на поръчката
24.06.2022 17:21:06
Услуга
Предмет на поръчката
24.06.2022 17:21:06
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Автомагистрала „Русе-Велико Търново", участъци ,,Русе - Бяла" и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, участък Обход на гр. Бяла, от пресичане с път 1-5 до пресичане с път 1-5, от км 40+640 до км 76+040. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи – 880 бр., поземлени имоти - земеделски земи с трайни насаждения-195 бр., поземлени имоти в горски територии-15 бр., намиращи се на територията на област Русе;
2 Обособена позиция № 2: „Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка”-път II-86 (Югоизточен обход на Пловдив)" Привеждане от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820" и Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово-Пловдив - път II-86" в участъка от км 97+900 до км 98+000. От проекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 46бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 9 бр., намиращи се на територията на област Пловдив.;
3 Обособена позиция 3: „Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи - 5 бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 10 бр., намиращи се на територията на Софийска област.;
4 Обособена позиция 4: Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград" от км 161+367 до км 194+164.89. От проекта се засягат: поземлени имоти -земеделски земи 348 бр., поземлени имоти-земеделски земи с трайни насаждения - 15 бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 50 бр., поземлени имоти в горски територии-40 бр., намиращи се на територията на област Враца и Софийска област;
5 Обособена позиция 5: АМ „Хемус", участък от км 299+000 до км 310+940. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи 290 бр., поземлени имоти-земеделски земи с трайни насаждения - 55 бр., намиращи се на територията на област Разград и област Търговище;
Ред за провеждане
24.06.2022 17:21:06
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
24.06.2022 17:21:06
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
24.06.2022 17:21:06
53-00-7076 от 24.06.2022
До "Бачовски консулт" ООД и "Сървей груп" ЕООД
Документация
24.06.2022 17:21:06
 
Номер на преписка в АОП
24.06.2022 17:21:06
Към 00044-2018-0030
(Към рамково споразумение 53-00-7838/23.08.2018 г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.06.2022 17:21:06
 
14.07.2022 16:05:57
12.97 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.07.2022 16:05:57
101 от 14.07.2022
 
Договор No.РД-37-30/16.08.2022
Обособена позиция
29.08.2022 11:18:59
1
Предмет на договора
29.08.2022 11:18:59
Обособена позиция № 1: „Автомагистрала „Русе-Велико Търново", участъци ,,Русе - Бяла" и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, участък Обход на гр. Бяла, от пресичане с път 1-5 до пресичане с път 1-5, от км 40+640 до км 76+040. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи – 880 бр., поземлени имоти - земеделски земи с трайни насаждения-195 бр., поземлени имоти в горски територии-15 бр., намиращи се на територията на област Русе;
Договор
29.08.2022 11:18:59
РД-37-30 от 16.08.2022
1037335/25.08.2022
29.08.2022 11:18:59
0.99 MB
29.08.2022 11:18:59
0.11 MB
29.08.2022 11:18:59
0.17 MB
Стойност на договора
29.08.2022 11:18:59
BGN, 90 880.00, 20.00, 109 056.00
Изпълнител
29.08.2022 11:18:59
Бачовски консулт ООД
 
Договор No.РД-37-29 /16.08.2022
Обособена позиция
29.08.2022 11:18:59
2
Предмет на договора
29.08.2022 11:18:59
Обособена позиция № 2: „Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка”-път II-86 (Югоизточен обход на Пловдив)" Привеждане от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820" и Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово-Пловдив - път II-86" в участъка от км 97+900 до км 98+000. От проекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 46бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 9 бр., намиращи се на територията на област Пловдив.;
Договор
29.08.2022 11:18:59
РД-37-29 от 16.08.2022
1037335/25.08.2022 г.
29.08.2022 11:18:59
0.11 MB
29.08.2022 11:18:59
0.07 MB
Стойност на договора
29.08.2022 11:18:59
BGN, 4 636.00, 20.00, 5 563.20
Изпълнител
29.08.2022 11:18:59
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.РД-37-31/16.08.2022
Обособена позиция
29.08.2022 11:18:59
3
Предмет на договора
29.08.2022 11:18:59
Обособена позиция 3: „Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи - 5 бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 10 бр., намиращи се на територията на Софийска област.;
Договор
29.08.2022 11:18:59
РД-37-31 от 16.08.2022
1037335/25.08.2022 г.
29.08.2022 11:18:59
0.99 MB
29.08.2022 11:18:59
0.11 MB
29.08.2022 11:18:59
0.07 MB
Стойност на договора
29.08.2022 11:18:59
BGN, 1 375.00, 20.00, 1 650.00
Изпълнител
29.08.2022 11:18:59
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.РД-37-32/16.08.2022
Обособена позиция
29.08.2022 11:18:59
4
Предмет на договора
29.08.2022 11:18:59
Обособена позиция 4: Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград" от км 161+367 до км 194+164.89. От проекта се засягат: поземлени имоти -земеделски земи 348 бр., поземлени имоти-земеделски земи с трайни насаждения - 15 бр., поземлени имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради - 50 бр., поземлени имоти в горски територии-40 бр., намиращи се на територията на област Враца и Софийска област;
Договор
29.08.2022 11:18:59
РД-37-32 от 16.08.2022
1037336/25.08.2022 г.
29.08.2022 11:18:59
1 MB
29.08.2022 11:18:59
0.11 MB
29.08.2022 11:18:59
0.07 MB
Стойност на договора
29.08.2022 11:18:59
BGN, 39 359.00, 20.00, 47 230.80
Изпълнител
29.08.2022 11:18:59
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.РД-37-33 /16.08.2022
Обособена позиция
29.08.2022 11:18:59
5
Предмет на договора
29.08.2022 11:18:59
Обособена позиция 5: АМ „Хемус", участък от км 299+000 до км 310+940. От проекта се засягат: поземлени имоти - земеделски земи 290 бр., поземлени имоти-земеделски земи с трайни насаждения - 55 бр., намиращи се на територията на област Разград и област Търговище;
Договор
29.08.2022 11:18:59
РД-37-33 от 16.08.2022
1037336/25.08.2022 г.
29.08.2022 11:18:59
0.98 MB
29.08.2022 11:18:59
0.09 MB
29.08.2022 11:18:59
0.16 MB
Стойност на договора
29.08.2022 11:18:59
BGN, 28 565.00, 20.00, 34 278.00
Изпълнител
29.08.2022 11:18:59
Бачовски консулт ООД