ОП Ид.No
511
Обект на поръчката
19.06.2015 16:00:01
Строителство
Предмет на поръчката
19.06.2015 16:00:01
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ- ОПУ – Русе”
Ред за провеждане
19.06.2015 16:00:01
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
19.06.2015 16:00:01
Решение-1 от 19.06.2015
19.06.2015 16:00:01
1.62 MB
Обявление/Публична покана
19.06.2015 16:00:01
24-00-145 от 19.06.2015
19.06.2015 16:00:01
5.65 MB
Документация
19.06.2015 16:00:01
 
Номер на преписка в АОП
19.06.2015 16:00:01
00044-2015-0086
Срок за получаване на офертите
19.06.2015 16:00:01
11.08.2015 15:43
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.09.2015 17:24:57
 
02.09.2015 17:24:57
0.49 MB
02.09.2015 17:24:57
1.75 MB
02.09.2015 17:24:57
1.29 MB
02.09.2015 17:24:57
1.23 MB