ОП Ид.No
552
Обект на поръчката
29.07.2015 16:07:31
Строителство
Предмет на поръчката
29.07.2015 16:07:31
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ Варна - ремонт на фасадна стена в Школата в к.к."Св.Св.Константин и Елена", Варна
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
"Извършване на текущ ремонт на материално-техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Варна - ремонт на фасадна стена в Школата в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", Варна"
Ред за провеждане
29.07.2015 16:07:31
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
29.07.2015 16:07:31
Открита процедура/Пълномощно изх.№П-229/11.06.2015г.
Решение за класиране
10.09.2015 12:06:40
Решение №1 от 10.09.2015
10.09.2015 12:06:40
7.82 MB
Решение за откриване на процедурата
29.07.2015 16:07:31
ОП-01-61 от 29.07.2015
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=679853&newver=2
29.07.2015 16:07:31
0.25 MB
Обявление/Публична покана
29.07.2015 16:07:31
ОП-01-62 от 29.07.2015
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=679854
29.07.2015 16:07:31
0.96 MB
Документация
29.07.2015 16:07:31
Образци на приложенията
29.07.2015 16:07:31
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
29.07.2015 16:07:31
00044-2015-0118
Срок за получаване на офертите
29.07.2015 16:07:31
27.08.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.08.2015 10:55:34
изх.№ОП-01-76 от 31.08.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2015 15:57:51
№ 1 от 28.08.2015
28.08.2015 15:57:51
3.81 MB
10.09.2015 11:51:28
8.19 MB
Гаранция за участие
04.12.2015 10:58:59
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-1/23.10.2015
Предмет на договора
03.11.2015 14:35:03
"Извършване на текущ ремонт на материално-техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Варна - ремонт на фасадна стена в Школата в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", Варна"
Договор тип
03.11.2015 14:35:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.11.2015 14:35:03
РД-36-1 от 23.10.2015
Стойност на договора
03.11.2015 14:35:03
BGN, 7 275.29, 20.00, 8 730.35
Срок за изпълнение
03.11.2015 14:35:03
 
2 (два) месеца
Изпълнител
03.11.2015 14:35:03
ЗСК-Девня АД, гр. Варна
Дата на приключване
08.01.2016 14:59:56
11.12.2015
Състояние на договора
03.11.2015 14:35:03
Частично изпълнен, 99.92
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.01.2016 14:59:56
 
Основание за приключване на договора
08.01.2016 14:59:56
Изпълнение на предвидените строително-монтажни работи
Плащания