ОП Ид.No
672
Обект на поръчката
23.12.2015 09:45:18
Услуга
Предмет на поръчката
23.12.2015 09:45:18
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Пътната връзка „Бургас - Свиленград“ на Пътен възел „Оризово“ при км 170+790 на АМ „Тракия”.
Ред за провеждане
23.12.2015 09:45:18
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
23.12.2015 09:45:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.12.2015 09:45:18
302 от 22.12.2015
704207/22.12.2015
23.12.2015 09:45:18
0.15 MB
Обявление/Публична покана
23.12.2015 09:45:18
от 22.12.2015
704209/22.12.2015
23.12.2015 09:45:18
0.32 MB
Документация
23.12.2015 09:45:18
документация и приложения
Номер на преписка в АОП
23.12.2015 09:45:18
00044-2015-0170
Срок за получаване на офертите
23.12.2015 09:45:18
04.02.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
18.01.2016 11:53:43
до всички заинтересовани лица писмо № 53-00-364 от 18.01.2016 г.
18.01.2016 11:53:43
0.15 MB
Решение за прекратяване
22.01.2016 18:16:47
9 от 22.01.2016
709594/22.01.2016 г.
22.01.2016 18:16:47
0.24 MB
22.01.2016 18:16:47
0.29 MB