ОП Ид.No
755
Обект на поръчката
08.04.2016 15:40:56
Услуга
Предмет на поръчката
08.04.2016 15:40:56
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 7 „Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11, 784 км, област Плевен“.
Ред за провеждане
08.04.2016 15:40:56
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
08.04.2016 15:40:56
договаряне без обявление по рада на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.04.2016 15:40:56
40 от 08.04.2016
08.04.2016 15:40:56
0.21 MB
Документация
08.04.2016 15:40:56
Покана № 53-00-2678/08.04.2016
08.04.2016 15:40:56
1.62 MB
Номер на преписка в АОП
08.04.2016 15:40:56
00044-2016-0024
Срок за получаване на офертите
08.04.2016 15:40:56
19.04.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2016 17:22:26
 
06.06.2016 17:22:26
0.57 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.06.2016 17:22:26
77 от 06.06.2016
06.06.2016 17:22:26
0.14 MB
 
Договор No.РД-35-5/12.07.2016
Обособена позиция
14.07.2016 10:19:43
1
Позиция CPV код
14.07.2016 10:19:43
71320000
Предмет на договора
14.07.2016 10:19:43
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 7 „Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11, 784 км, област Плевен“.
Договор тип
14.07.2016 10:19:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.07.2016 10:19:43
РД-35-5 от 12.07.2016
740352/14.07.2016 г.
14.07.2016 10:19:43
0.58 MB
14.07.2016 10:19:43
0.09 MB
14.07.2016 10:19:43
0.06 MB
14.07.2016 10:19:43
0.17 MB
Стойност на договора
14.07.2016 10:19:43
BGN, 14 900.00, 20.00, 17 880.00
Срок за изпълнение
14.07.2016 10:19:43
 
за срока на строителството на обекта
Изпълнител
14.07.2016 10:19:43
Виа План ЕООД
Промени в условията на договора
12.11.2018 16:51:17
Допълнително Споразумение 53-00-10560/07.11.2018 г.