ОП Ид.No
765
Обект на поръчката
13.04.2016 16:46:45
Строителство
Предмет на поръчката
13.04.2016 16:46:45
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ - ОПУ Варна- Школа за квалификация и преквалификация на кадри в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"
Източник на финансиране
25.08.2016 09:51:18
Държавен бюджет
Ред за провеждане
13.04.2016 16:46:45
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 16:46:45
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 16:46:45
Решение - 2 от 13.04.2016
13.04.2016 16:46:45
1.35 MB
Обявление/Публична покана
13.04.2016 16:46:45
24-00-78 от 13.04.2016
13.04.2016 16:46:45
5.41 MB
Документация
13.04.2016 16:46:45
Условия за участие в процедурата и образци на приложенията
13.04.2016 16:46:45
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 16:46:45
00044-2016-0034
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335393835
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 16:46:45
12.05.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.05.2016 14:55:33
 
18.05.2016 14:55:33
2.17 MB
17.06.2016 15:58:44
1.22 MB
17.06.2016 15:58:44
4.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.05.2016 14:50:32
 
 
Договор No. РД-37-4/26.07.2016
Обособена позиция
25.08.2016 10:53:50
1
Предмет на договора
25.08.2016 10:53:50
"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ - ОПУ Варна- Школа за квалификация и преквалификация на кадри в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"
Договор тип
25.08.2016 10:53:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.08.2016 10:53:50
РД-37-4 от 26.07.2016
Стойност на договора
25.08.2016 10:53:50
BGN, 18 382.30, 20.00, 22 058.76
Срок за изпълнение
25.08.2016 10:53:50
26.10.2016
три месеца
Изпълнител
25.08.2016 10:53:50
103509206, РОНИ КОЛОР ЕООД
Дата на приключване
25.08.2016 10:53:50
26.10.2016
Състояние на договора
25.08.2016 10:53:50
Изпълнен в срок, 100.00
Уведомление на АОП за изпълнен договор
22.11.2016 14:09:48
24-00-229 от 22.11.2016
Гаранции