ОП Ид.No
770
Обект на поръчката
15.04.2016 09:45:50
Услуга
Предмет на поръчката
15.04.2016 09:45:50
Изработване и доставка на рекламни материали, за проектите (Лот 1 до Лот 14 ) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“,
Източник на финансиране
13.10.2016 17:42:48
ОПРР 2014-2020
Ред за провеждане
15.04.2016 09:45:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 09:45:50
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 09:45:50
59 от 14.04.2016
729840/14.04.2016
15.04.2016 09:45:50
0.26 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 09:45:50
от 14.04.2016
729850/14.04.2016
15.04.2016 09:45:50
0.23 MB
Документация
15.04.2016 09:45:50
 
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 09:45:50
00044-2016-0050
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 09:45:50
04.07.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
10.06.2016 09:52:02
 
10.06.2016 09:52:02
0.05 MB
23.06.2016 16:28:13
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.10.2016 17:42:48
 
13.10.2016 17:42:48
2.71 MB
13.10.2016 17:42:48
7.75 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.10.2016 09:54:36
53-00-8377 от 25.10.2016
Отваряне на 28.10.2016 г. от 10:00 часа в зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.11.2016 16:51:24
 
14.11.2016 16:51:24
9.25 MB
14.11.2016 16:51:24
14.17 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.11.2016 16:51:24
149 от 14.11.2016
 
Договор No.РД-37-2/02.02.2017
Обособена позиция
21.02.2017 10:20:18
1
Предмет на договора
21.02.2017 10:20:18
Изработване и доставка на рекламни материали, за проектите (Лот 1 до Лот 14 ) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“,
Договор тип
21.02.2017 10:20:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.02.2017 10:20:18
РД-37-2 от 02.02.2017
21.02.2017 10:20:18
24.98 MB
21.02.2017 10:20:18
2.96 MB
Стойност на договора
21.02.2017 10:20:18
BGN, 65 900.00, 20.00, 79 080.00
Срок за изпълнение
21.02.2017 10:20:18
 
До края на проектите
Изпълнител
21.02.2017 10:20:18
Триера Комюникейшънс ЕООД
Дата на приключване
21.02.2017 10:20:18
27.12.2019
976926/13.05.2020