ОП Ид.No
789
Обект на поръчката
14.04.2016 16:34:13
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2016 16:34:13
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ София
Ред за провеждане
14.04.2016 16:34:13
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 16:34:13
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 16:34:13
1 от 14.04.2016
729871/14.04.2016
14.04.2016 16:34:13
9.01 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 16:34:13
от 14.04.2016
729879/14.04.2016
14.04.2016 16:34:13
0.4 MB
Документация
14.04.2016 16:34:13
документация и приложения
14.04.2016 16:34:13
0.27 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 16:34:13
00044-2016-0051
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 16:34:13
12.05.2016 16:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.05.2016 15:03:30
30.05.2016 09.30
27.05.2016 15:03:30
1.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2016 14:55:25
 
06.06.2016 14:55:25
4.83 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.06.2016 14:55:25
 
06.06.2016 14:55:25
2.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2016 15:03:30
 
27.05.2016 15:03:30
3.59 MB
 
Договор No.РД-33-2/10.06.2016
Обособена позиция
14.06.2016 13:37:31
1
Предмет на договора
14.06.2016 13:37:31
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ София
Договор тип
14.06.2016 13:37:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.06.2016 13:37:31
РД-33-2 от 10.06.2016
14.06.2016 13:37:31
12.06 MB
14.06.2016 13:37:31
3.48 MB
Стойност на договора
14.06.2016 13:37:31
BGN, 20 435.58, 20.00, 24 522.70
Срок за изпълнение
14.06.2016 13:37:31
 
60 календарни дни
Изпълнител
14.06.2016 13:37:31
Хамен ЕООД