ОП Ид.No
808
Обект на поръчката
17.08.2016 14:23:49
Строителство
Предмет на поръчката
17.08.2016 14:23:49
"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен
Ред за провеждане
17.08.2016 14:23:49
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
17.08.2016 14:23:49
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
17.08.2016 14:23:49
РД-20-1 от 17.08.2016
Решение за откриване на процедурата
Обявление/Публична покана
17.08.2016 14:23:49
24-00-140 от 17.08.2016
Обявление за поръчка
17.08.2016 14:23:49
0.56 MB
Документация
17.08.2016 14:23:49
Документация
17.08.2016 14:23:49
0.21 MB
Номер на преписка в АОП
17.08.2016 14:23:49
00044-2016-0071
Срок за получаване на офертите
17.08.2016 14:23:49
16.09.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.08.2016 14:23:49
 
Протокол №1 за отваряне на офертите за участие Протокол №2 за разглеждане на ценовата оферта Доклад от работата на комисията
17.09.2016 13:46:32
0.27 MB
27.09.2016 14:29:35
0.1 MB
27.09.2016 14:35:47
0.37 MB
Решение за класиране
27.09.2016 14:53:39
 
27.09.2016 14:53:39
0.08 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.09.2016 16:05:50
 
17.09.2016 16:05:50
0.04 MB
 
Договор No.РД-37-1/27.10.2016
Обособена позиция
28.10.2016 12:39:21
1
Предмет на договора
28.10.2016 12:39:21
"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен
Договор тип
28.10.2016 12:39:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.10.2016 12:39:21
РД-37-1 от 27.10.2016
Стойност на договора
28.10.2016 12:39:21
BGN, 15 426.88, 20.00, 18 512.26
Срок за изпълнение
28.10.2016 12:39:21
30.11.2016
Изпълнител
28.10.2016 12:39:21
МУХТАРОВ ЕООД ГР СЛИВЕН
Състояние на договора
28.10.2016 12:39:21
Изпълнен в срок