ОП Ид.No
848
Обект на поръчката
21.12.2016 11:37:54
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2016 11:37:54
Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-София
Ред за провеждане
21.12.2016 11:37:54
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2016 11:37:54
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
21.12.2016 11:37:54
от 21.12.2016
21.12.2016 11:46:43
0.57 MB
Документация
21.12.2016 11:37:54
 
21.12.2016 11:46:43
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
21.12.2016 11:37:54
 
Номер на преписка в АОП
21.12.2016 11:37:54
9060181
Срок за получаване на офертите
21.12.2016 11:37:54
16.01.2017 11:35
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.12.2016 11:37:54
от 06.02.2017
23.01.2017 10:53:07
0.76 MB
06.02.2017 09:49:44
2.32 MB
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
27.02.2017 15:46:33
1
Предмет на договора
27.02.2017 15:46:33
Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-София
Договор
27.02.2017 15:46:33
от 27.02.2017
Договор с приложение
Стойност на договора
27.02.2017 15:46:33
BGN, 1 680.00, 20.00, 2 016.00
Срок за изпълнение
27.02.2017 15:46:33
 
12 (месеца)
Изпълнител
27.02.2017 15:46:33
ДЖИ ДИ ПИ ЕООД
Дата на приключване
27.02.2017 15:46:33
27.02.2018