ОП Ид.No
882
Обект на поръчката
25.05.2017 10:19:18
Строителство
Предмет на поръчката
25.05.2017 10:19:18
„Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: • Обособена позиция 1 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“; • Обособена позиция 2 – Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“; • Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“; • Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“; • Обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Източник на финансиране
25.05.2017 10:19:18
 
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“;
2 Обособена позиция 2 – Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“;
3 Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“;
4 Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“;
5 Обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Ред за провеждане
25.05.2017 10:19:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.05.2017 10:19:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.05.2017 10:19:18
43 от 22.05.2017
788176/22.05.2017 г.
25.05.2017 10:19:18
9.47 MB
Обявление/Публична покана
25.05.2017 10:19:18
от 22.05.2017
788178/22.05.2017 г.
25.05.2017 10:19:18
0.26 MB
Документация
25.05.2017 10:19:18
 
Разяснения по документация за участие
25.05.2017 10:19:18
 
02.06.2017 12:51:46
1.18 MB
Номер на преписка в АОП
25.05.2017 10:19:18
00044-2017-0019
Срок за получаване на офертите
25.05.2017 10:19:18
26.06.2017 17:30
Решение за прекратяване
05.06.2017 17:40:16
52 от 05.06.2017