ОП Ид.No
907
Обект на поръчката
01.06.2017 11:02:23
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2017 11:02:23
„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин” за срок от две години
Ред за провеждане
01.06.2017 11:02:23
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2017 11:02:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2017 11:02:23
Решение 4 от 29.05.2017
Обявление/Публична покана
01.06.2017 11:02:23
Обявление от 29.05.2017
Документация
01.06.2017 11:02:23
Документация
Разяснения по документация за участие
01.06.2017 11:02:23
Разяснения по документацията
16.06.2017 13:29:30
0.73 MB
21.06.2017 17:06:36
0.83 MB
Номер на преписка в АОП
01.06.2017 11:02:23
00044-2017-0025
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2017 11:02:23
Протокол № 1 от 04.07.2017
21.07.2017 18:14:17
3.67 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2017 17:15:32
Протокол №2 от 31.07.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.08.2017 17:39:18
Обявление от 17.08.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2017 17:15:32
Доклад - Протокол №3 от 22.08.2017
14.09.2017 17:15:32
10.04 MB
Решение за класиране
14.09.2017 17:15:32
Решение № 6 от 14.09.2017
14.09.2017 17:15:32
1.16 MB
 
Договор No. № 4 и Споразумение по ЗБУТ/01.11.2017
Обособена позиция
10.11.2017 17:43:08
1
Предмет на договора
10.11.2017 17:43:08
„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин” за срок от две години
Договор
10.11.2017 17:43:08
№ 4 и Споразумение по ЗБУТ от 01.11.2017
Стойност на договора
10.11.2017 17:43:08
BGN, 166 700.16, 20.00, 200 040.19
Срок за изпълнение
10.11.2017 17:43:08
 
Две години от датата на подписване
Изпълнител
10.11.2017 17:43:08
131350590, Мега Секюрити Груп ЕООД София
Дата на приключване
10.11.2017 17:43:08
31.10.2019
Състояние на договора
10.11.2017 17:43:08
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
10.11.2017 17:43:08
Обявление за възложена поръчка