ОП Ид.No
977
Обект на поръчката
23.10.2017 14:08:26
Строителство
Предмет на поръчката
23.10.2017 14:08:26
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обектии: Административна сграда на ОПУ-Габрово, административна сграда на Районна база за поддържане Етъра, административна сграда на РПС-Дряново, административна сграда на РПС-Севлиево и кантон "Божковци", находящи се на територията на ОПУ-Габрово
Ред за провеждане
23.10.2017 14:08:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.10.2017 14:08:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.10.2017 14:08:26
2 от 20.10.2017
23.10.2017 14:08:26
4.72 MB
Обявление/Публична покана
23.10.2017 14:08:26
от 20.10.2017
23.10.2017 14:08:26
12.75 MB
Документация
23.10.2017 14:08:26
 
26.10.2017 15:05:54
1.46 MB
Номер на преписка в АОП
23.10.2017 14:08:26
00044-2017-0085
Срок за получаване на офертите
23.10.2017 14:08:26
24.11.2017 16:36
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.11.2017 16:37:55
от 27.11.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2017 14:08:26
 
01.12.2017 17:21:26
18.62 MB
Решение за класиране
01.12.2017 17:31:30
3 от 01.12.2017
01.12.2017 17:31:30
1.59 MB
 
Договор No.РД-37-1/28.12.2017
Обособена позиция
28.12.2017 16:06:40
1
Предмет на договора
28.12.2017 16:06:40
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обект: Административна сграда на ОПУ-Габрово, административна сграда на Районна база за поддържане Етъра, административна сграда на РПС-Дряново, административна сграда на РПС-Севлиево и кантон "Божковци", находящи се на територията на ОПУ-Габрово
Договор тип
28.12.2017 16:06:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.12.2017 16:06:40
РД-37-1 от 28.12.2017
Стойност на договора
28.12.2017 16:06:40
BGN, 13 880.61, 20.00, 16 656.73
Срок за изпълнение
28.12.2017 16:06:40
04.02.2018
Изпълнител
28.12.2017 16:06:40
55002, Илстрой ЕООД-Габрово