ОП Ид.No
1136
Обект на поръчката
29.10.2018 17:00:13
Услуга
Предмет на поръчката
29.10.2018 17:00:13
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и „Механизъм за свързана Европа сектор „Транспорт“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена пизиция 1 „Модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“; Обособена позиция 2 „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена пизиция 1 „Модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“;
2 Обособена позиция 2 „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна"
Ред за провеждане
29.10.2018 17:00:13
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
29.10.2018 17:00:13
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
29.10.2018 17:00:13
24-00-2306 от 29.10.2018
29.10.2018 17:00:13
0.65 MB
Документация
29.10.2018 17:00:13
Приложения към обявата
29.10.2018 17:00:13
0.11 MB
29.10.2018 17:00:13
0.21 MB
29.10.2018 17:00:13
0.05 MB
29.10.2018 17:00:13
19.47 MB
29.10.2018 17:00:13
3.22 MB
29.10.2018 17:00:13
1.36 MB
Разяснения по документация за участие
29.10.2018 17:00:13
 
Номер на преписка в АОП
29.10.2018 17:00:13
9082513/29.10.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082513
Срок за получаване на офертите
29.10.2018 17:00:13
15.11.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083052
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.10.2018 17:00:13
 
 
Договор No.Д-13/15.02.2019
Обособена позиция
18.02.2019 12:18:09
1
Предмет на договора
18.02.2019 12:18:09
Обособена пизиция 1 „Модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“;
Договор тип
18.02.2019 12:18:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2019 12:18:09
Д-13 от 15.02.2019
18.02.2019 12:18:09
0.79 MB
18.02.2019 12:18:09
0.04 MB
18.02.2019 12:18:09
0.07 MB
Стойност на договора
18.02.2019 12:18:09
BGN, 7 700.00, 20.00, 9 240.00
Срок за изпълнение
18.02.2019 12:18:09
 
45 дни
Изпълнител
18.02.2019 12:18:09
ТРАНСКОНСУЛТ- 22 ООД
 
Договор No.Д-12/15.02.2019
Обособена позиция
18.02.2019 12:18:09
2
Предмет на договора
18.02.2019 12:18:09
Обособена позиция 2 „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна"
Договор тип
18.02.2019 12:18:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2019 12:18:09
Д-12 от 15.02.2019
18.02.2019 12:18:09
0.78 MB
18.02.2019 12:18:09
0.07 MB
18.02.2019 12:18:09
0.07 MB
Стойност на договора
18.02.2019 12:18:09
BGN, 16 300.00, 20.00, 19 560.00
Срок за изпълнение
18.02.2019 12:18:09
 
60 дни
Изпълнител
18.02.2019 12:18:09
Трансконсулт - БГ ООД