ОП Ид.No
1145
Обект на поръчката
12.11.2018 16:35:15
Строителство
Предмет на поръчката
12.11.2018 16:35:15
Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на обект: помещения на първи етаж в административна сграда на ОПУ Благоевград
Ред за провеждане
12.11.2018 16:35:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.11.2018 16:35:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.11.2018 16:35:15
3 от 09.11.2018
12.11.2018 16:35:15
8.83 MB
Обявление/Публична покана
12.11.2018 16:35:15
24-00-434 от 09.11.2018
12.11.2018 16:35:15
18.7 MB
Документация
12.11.2018 16:35:15
Документация и приложения
Номер на преписка в АОП
12.11.2018 16:35:15
00044-2018-0107
Срок за получаване на офертите
12.11.2018 16:35:15
17.12.2018 15:07
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.11.2018 16:35:15
Протокол № 1 от 25.01.2019
25.01.2019 14:11:02
36.11 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.02.2019 11:30:35
Протокол № 2 от 06.02.2019
06.02.2019 11:30:35
10.63 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.02.2019 11:44:45
1 от 06.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.02.2019 16:01:45
Протокол № 3 от 11.02.2019
11.02.2019 16:01:45
7.5 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 16:05:30
Доклад на комисията от 12.02.2019
Решение за класиране
14.02.2019 14:08:01
Решение № 1 от 13.02.2019
 
Договор No.РД-37-1/03.04.2019
Обособена позиция
04.04.2019 09:54:57
1
Предмет на договора
04.04.2019 09:54:57
Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на обект: помещения на първи етаж в административна сграда на ОПУ Благоевград
Договор тип
04.04.2019 09:54:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.04.2019 09:54:57
РД-37-1 от 03.04.2019
Стойност на договора
04.04.2019 09:54:57
BGN, 11 312.66, 20.00, 13 575.19
Срок за изпълнение
04.04.2019 09:54:57
03.05.2019
Изпълнител
04.04.2019 09:54:57
2, ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев - гр Самоков