ОП Ид.No
1186
Обект на поръчката
03.12.2018 17:01:05
Доставка
Предмет на поръчката
03.12.2018 17:01:05
„Доставка на 60 (шестдесет) броя мултифункционални устройства за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
03.12.2018 17:01:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
03.12.2018 17:01:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
03.12.2018 17:01:05
Обява № 24-00-2598 от 03.12.2018
03.12.2018 17:01:05
0.46 MB
Документация
03.12.2018 17:01:05
 
03.12.2018 17:01:05
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
03.12.2018 17:01:05
9083807/2018 г.
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083807
Срок за получаване на офертите
03.12.2018 17:01:05
10.12.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.12.2018 17:01:05
 
 
Договор No.Д-18/05.03.2019
Обособена позиция
06.03.2019 15:06:13
1
Предмет на договора
06.03.2019 15:06:13
„Доставка на 60 (шестдесет) броя мултифункционални устройства за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
06.03.2019 15:06:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.03.2019 15:06:13
Д-18 от 05.03.2019
06.03.2019 15:06:13
0.37 MB
06.03.2019 15:06:13
0.05 MB
06.03.2019 15:06:13
0.17 MB
Стойност на договора
06.03.2019 15:06:13
BGN, 33 270.00, 20.00, 39 924.00
Изпълнител
06.03.2019 15:06:13
175370880, АСАП ЕООД