ОП Ид.No
1194
Обект на поръчката
31.12.2018 10:32:33
Доставка
Предмет на поръчката
31.12.2018 10:32:33
„Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
31.12.2018 10:32:33
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
31.12.2018 10:32:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
31.12.2018 10:32:33
204 от 27.12.2018
885513/ 27.12.2018 г.
Обявление/Публична покана
31.12.2018 10:32:33
от 27.12.2018
885516/27.12.2018 г.
31.12.2018 10:32:33
0.18 MB
Документация
31.12.2018 10:32:33
 
31.12.2018 10:37:13
0.36 MB
31.12.2018 10:37:13
0.14 MB
31.12.2018 10:37:13
0.01 MB
Разяснения по документация за участие
31.12.2018 10:32:33
 
Номер на преписка в АОП
31.12.2018 10:32:33
00044-2018-0126
Срок за получаване на офертите
31.12.2018 10:32:33
07.02.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.12.2018 10:32:33
 
18.02.2019 17:20:28
0.14 MB
18.02.2019 17:20:28
0.16 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.02.2019 17:42:14
53-00-2044 от 28.02.2019
На 06.03.2019 г. от 14:30 часа, в зала 701 на VII -ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.03.2019 15:56:37
 
26.03.2019 15:56:37
0.27 MB
26.03.2019 15:56:37
0.13 MB
26.03.2019 15:56:37
0.36 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.03.2019 15:56:37
40 от 26.03.2019
 
Договор No.Д-36/25.04.2019
Обособена позиция
08.05.2019 10:44:42
1
Предмет на договора
08.05.2019 10:44:42
„Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
08.05.2019 10:44:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.05.2019 10:44:42
Д-36 от 25.04.2019
910059/07.05.2019 г.
08.05.2019 10:44:42
0.35 MB
08.05.2019 10:44:42
0.06 MB
08.05.2019 10:44:42
0.05 MB
Стойност на договора
08.05.2019 10:44:42
BGN, 96 141.00, 20.00, 115 369.20
Изпълнител
08.05.2019 10:44:42
030113826, Ема ООД