ОП Ид.No
1353
Обект на поръчката
21.10.2019 13:15:12
Услуга
Предмет на поръчката
21.10.2019 13:15:12
Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект"Основен ремонт на път ІІІ-4904/о.п.Разград-Кубрат/-ж.п.гара Разград-/Разград -Дянково/ от км 0+000 до км 4+607
Ред за провеждане
21.10.2019 13:15:12
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.10.2019 13:15:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.10.2019 13:15:12
№ 24-00-142 от 14.10.2019
21.10.2019 13:15:12
13.8 MB
Обявление/Публична покана
21.10.2019 13:15:12
№ 24-00-148 от 21.10.2019
21.10.2019 13:15:12
1.07 MB
Документация
21.10.2019 13:15:12
 
05.11.2019 12:54:59
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
21.10.2019 13:15:12
00044-2019-0118
Срок за получаване на офертите
21.10.2019 13:15:12
25.11.2019 13:12
Решение за класиране
15.01.2020 13:26:34
 
15.01.2020 13:26:34
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.10.2019 13:15:12
 
29.11.2019 15:24:16
0.46 MB
11.12.2019 15:46:14
0.01 MB
15.01.2020 13:26:34
0.24 MB
15.01.2020 13:26:34
0.26 MB
15.01.2020 13:26:34
0.24 MB
15.01.2020 13:26:34
1.11 MB
 
Договор No.РД-34-1/17.02.2020
Обособена позиция
18.02.2020 14:36:41
1
Предмет на договора
18.02.2020 14:36:41
Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект"Основен ремонт на път ІІІ-4904/о.п.Разград-Кубрат/-ж.п.гара Разград-/Разград -Дянково/ от км 0+000 до км 4+607
Договор тип
18.02.2020 14:36:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
18.02.2020 14:36:41
24-00-28 от 18.02.2020
18.02.2020 14:36:41
0.64 MB
Договор
18.02.2020 14:36:41
РД-34-1 от 17.02.2020
18.02.2020 14:36:41
2.42 MB
Стойност на договора
18.02.2020 14:36:41
BGN, 17 480.00, 20.00, 20 976.00
Изпълнител
18.02.2020 14:36:41
Минерва-КЛ ЕООД