ОП Ид.No
1387
Обект на поръчката
27.02.2020 10:40:46
Услуга
Предмет на поръчката
27.02.2020 10:40:46
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: „ПЪТ II-81 БУЧИН ПРОХОД – БЕРКОВИЦА ОТ КМ 30+400 ДО КМ 51+235“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
Ред за провеждане
27.02.2020 10:40:46
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.02.2020 10:40:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.02.2020 10:40:46
18 от 24.02.2020
961696/24.02.2020 г.
27.02.2020 10:40:46
0.18 MB
Обявление/Публична покана
27.02.2020 10:40:46
от 24.02.2020
961697/24.02.2020 г.
27.02.2020 10:40:46
0.18 MB
Документация
27.02.2020 10:40:46
 
Разяснения по документация за участие
27.02.2020 10:40:46
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Номер на преписка в АОП
27.02.2020 10:40:46
00044-2020-0008
Срок за получаване на офертите
27.02.2020 10:40:46
06.04.2020 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.05.2020 10:19:01
53-00-4439 от 20.05.2020
На 27.05.2020 г.от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.02.2020 10:40:46
 
03.07.2020 15:52:02
0.26 MB
03.07.2020 15:52:02
0.17 MB
03.07.2020 15:52:02
0.18 MB
03.07.2020 15:52:02
0.43 MB
03.07.2020 15:52:02
0.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
03.07.2020 14:28:27
87 от 03.07.2020
 
Договор No.Д-110/23.09.2020
Обособена позиция
28.09.2020 11:11:15
1
Предмет на договора
28.09.2020 11:11:15
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: „ПЪТ II-81 БУЧИН ПРОХОД – БЕРКОВИЦА ОТ КМ 30+400 ДО КМ 51+235“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
Договор тип
28.09.2020 11:11:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.09.2020 11:11:15
Д-110 от 23.09.2020
995153/25.09.2020 г.
28.09.2020 11:11:15
0.62 MB
28.09.2020 11:11:15
0.03 MB
28.09.2020 11:11:15
0.04 MB
Стойност на договора
28.09.2020 11:11:15
BGN, 3 450.00, 20.00, 4 140.00
Срок за изпълнение
28.09.2020 11:11:15
 
60 дни
Изпълнител
28.09.2020 11:11:15
203580133, Университет по Архитектура Строителство и Геодезия-Център за научни изследвания и проектиране ЕООД