ОП Ид.No
1393
Обект на поръчката
12.06.2020 10:19:50
Услуга
Предмет на поръчката
12.06.2020 10:19:50
„Определяне на изпълнител за упражняване на консултантска услуга на обект: АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102);
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект);
2 Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);
3 Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102);
Ред за провеждане
12.06.2020 10:19:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 10:19:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.06.2020 10:19:50
70 от 09.06.2020
981507/09.06.2020 г.
12.06.2020 10:19:50
0.24 MB
Обявление/Публична покана
12.06.2020 10:19:50
от 09.06.2020
981509/09.06.2020 г.
12.06.2020 10:19:50
0.24 MB
Документация
12.06.2020 10:19:50
 
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 10:19:50
00044-2020-0035
Срок за получаване на офертите
12.06.2020 10:19:50
30.07.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 10:19:50
 
23.09.2020 14:27:31
0.15 MB
23.09.2020 14:27:31
0.27 MB
19.05.2021 11:23:35
3.43 MB
19.05.2021 11:23:35
0.32 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.05.2021 17:38:30
Съобщение изх. № 53-00-4416 от 11.05.2021
На 14.05.2021 г. от 10:30 часа, в зала № 701 на VII-ми етаж в административната сграда на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Решение за определяне на изпълнител
19.05.2021 11:23:35
67 от 19.05.2021
 
Договор No.РД-36-3/14.09.2021
Обособена позиция
20.09.2021 13:52:59
3
Предмет на договора
20.09.2021 13:52:59
Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102);
Договор
20.09.2021 13:52:59
РД-36-3 от 14.09.2021
1020747/17.09.2021
20.09.2021 13:52:59
1.42 MB
20.09.2021 13:52:59
0.04 MB
20.09.2021 13:52:59
0.05 MB
20.09.2021 13:52:59
0.09 MB
Стойност на договора
20.09.2021 13:52:59
BGN, 2 431 342.00, 20.00, 2 917 610.40
Изпълнител
20.09.2021 13:52:59
Строл 1000 АД