ОП Ид.No
1439
Обект на поръчката
10.06.2020 15:03:34
Услуга
Предмет на поръчката
10.06.2020 15:03:34
„Осъществяване на жива, невъоръжена, физическа охрана и охрана на обекти със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на АПИ – ОПУ Стара Загора“.
Ред за провеждане
10.06.2020 15:03:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.06.2020 15:03:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.06.2020 15:03:34
Решение-2 от 10.06.2020
Обявление/Публична покана
10.06.2020 15:03:34
24-00-319 от 10.06.2020
Документация
10.06.2020 15:03:34
 
Разяснения по документация за участие
10.06.2020 15:03:34
 
13.07.2020 16:04:55
0.42 MB
13.07.2020 17:31:57
0.75 MB
Номер на преписка в АОП
10.06.2020 15:03:34
00044-2020-0040
Решение за класиране
28.10.2020 13:16:22
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.06.2020 15:03:34
Протокол № 1
31.07.2020 15:39:01
2.82 MB
28.10.2020 13:15:01
10.71 MB
28.10.2020 13:15:01
1.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2020 17:32:31
53-00-1280 от 27.08.2020
 
Договор No.Д-2/17.12.2020
Обособена позиция
22.02.2021 17:47:34
1
Предмет на договора
22.02.2021 17:47:34
„Осъществяване на жива, невъоръжена, физическа охрана и охрана на обекти със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на АПИ – ОПУ Стара Загора“.
Договор тип
22.02.2021 17:47:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
22.02.2021 17:47:34
24-00-139 от 18.02.2021
Допълнително споразумение
25.11.2021 15:37:42
Д-2 от 17.12.2020
Договор
22.02.2021 17:47:34
Д-2 от 17.12.2020
Стойност на договора
22.02.2021 17:47:34
BGN, 479 563.20, 20.00, 575 475.84
Изпълнител
22.02.2021 17:47:34
Кремък ЕООД