ОП Ид.No
306
Обект на поръчката
27.03.2015 17:47:39
Услуга
Предмет на поръчката
27.03.2015 17:47:39
„Изработване на идеен проект за АМ „ Русе- Велико Търново”
Източник на финансиране
24.09.2020 15:18:59
АПИ
Ред за провеждане
27.03.2015 17:47:39
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
27.03.2015 17:47:39
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
27.03.2015 17:47:39
49 от 27.03.2015
657759 от 27.03.2015
27.03.2015 17:47:39
0.31 MB
Обявление/Публична покана
27.03.2015 17:47:39
от 27.03.2015
657761 от 27.03.2015
27.03.2015 17:47:39
0.24 MB
Документация
27.03.2015 17:47:39
 
Номер на преписка в АОП
27.03.2015 17:47:39
00044-2015-0018
Срок за получаване на офертите
27.03.2015 17:47:39
21.05.2015 17:00
Решение за промяна
09.04.2015 16:17:27
 
09.04.2015 16:17:27
0.42 MB
Разяснения по документация за участие
27.04.2015 17:32:09
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.07.2015 16:46:48
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.08.2015 16:58:10
53-00-8988 от 11.08.2015
Отваряне на ценови оферти на 14.08.2015 г. от 14:00 ч., зала 701
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.08.2015 12:38:06
 
28.08.2015 12:38:06
1.04 MB
28.08.2015 12:38:06
0.12 MB
28.08.2015 12:38:06
0.14 MB
Решение за класиране
28.08.2015 12:38:06
197 от 27.08.2015
28.08.2015 12:38:06
0.31 MB
Гаранция за участие
06.10.2015 18:24:43
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-13/13.10.2015
Обособена позиция
14.10.2015 11:14:22
1
Предмет на договора
14.10.2015 11:14:22
„Изработване на идеен проект за АМ „ Русе- Велико Търново”
Договор тип
14.10.2015 11:14:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.10.2015 11:14:22
РД-37-13 от 13.10.2015
14.10.2015 11:14:22
11.85 MB
14.10.2015 11:14:22
5.11 MB
14.10.2015 11:14:22
2.67 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
15.10.2015 14:22:34
692388 от 14.10.2015
Стойност на договора
14.10.2015 11:14:22
BGN, 696 000.00, 20.00, 835 200.00
Срок за изпълнение
14.10.2015 11:14:22
 
150 календарни дни
Изпълнител
14.10.2015 11:14:22
Инжконсултпроект ООД
Дата на приключване
24.09.2020 15:18:59
25.08.2020
995029/24.09.2020 г.
Плащания